Wanita Pengukir Sejarah

Berikut ini akan dikisahkan para wanita yang telah mengukir sejarah. Kisahnya diambil dari buku Kisah Para Nabi  karya Ibnu Katsir.

 

SITI HAWA

Siti Hawa adalah istri Nabi Adam AS.Kalau Nabi Adam AS adalah bapak manusia, maka Siti Hawa adalah ibu manusia.Allah SWT menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam AS, saat beliau dalam keadaan tidur di sorga.

Abu Shalih dan Abu Malik, Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas’ud, dan beberapa sahabat mengatakan, “Allah Ta’ala mengeluarkan Iblis dari surge dan menempatkan Adam ke dalamnya. Di dalamnya Adam berjalan sendirian tanpa istri yang menemaninya. Lalu ia tertidur sejenak hingga akhirnya terbangun, tiba-tiba di samping kepalanya sudah ada seorang wanita yang duduk yang telah diciptakan Allah Azza wa Jalla dari tulang rusuknya. Kemudian Adam bertanya, ‘Apa jenis kelaminmu?’‘Aku ini seorang wanita,’ jawabnya. Lebih lanjut ia bertanya, ‘Dan untuk apa engkau diciptakan?’ Ia menjawab, ‘Supaya engkau merasa tenang denganku.’ Para malaikat pun bertanya kepadanya, ‘Siapa nama wanita itu, hai Adam?’‘Hawa,’ sahutnya. ‘Mengapa bernama Hawa?’ tanya para malaikat. Adam menjawab, ‘Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup.’”

Yang demikian itu sejalan dengan firman Allah,

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (An-Nisa’:1)

Dan firman Allah,

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (Al-A’raf:189)

Tentang penciptaan Siti Hawa dari tulang rusuk ditegaskan dalam hadits,

“Berikanlah wasiat yang baik kepada wanita, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk.Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Jika engkau berusaha meluruskannya (dengan keras), maka ia akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, maka ia akan senantiasa bengkok. Maka berwasiatlah dengan kebaikan kepada kaum wanita.” (HR. Bukhari)

Siti Hawa adalah wanita yang paling cantik dan tidak ada wanita yang menyerupai Siti Hawa kecuali Sarah, istri Nabi Ibrahim AS.Demikian yang dikemukakan oleh As-Suhaili (Kisah Para Nabi, hlm. 281).

Siti Hawa melahirkan seratus dua puluh kali, yang setiap kalinya melahirkan dua orang anak; laki-laki dan perempuan.Yang tertua adalah Qabil dengan kembarannya, Iqlima.Dan dua anak kembar yang paling bungsu adalah Abdul Mughits dan Ummul Mughits.

Sebagaimana Nabi Adam AS, maka Siti Hawa adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT, karena keduanya diciptakan langsung dengan TanganNya.

 

SITI SARAH

Siti Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim AS.Nabi Ibrahim AS menikahi Siti Sarah ketika masih di Babilonia, tanah kelahirannya.Siti Sarah adalah seorang wanita yang mandul, tidak dapat melahirkan keturunan.

Siti Sarah menemani Nabi Ibrahim AS ketika hijrah ke tanah orang-orang Kan’an (Baitul Maqdis), bersama ayahnya Nabi Ibrahim AS dan keponakannya, Nabi Luth AS. Mereka singgah di Huran, dan di sanalah ayah Nabi Ibrahim AS meninggal dalam usia 250 tahun.

Saat itu, tidak ada yang beriman kepada Allah SWT di dunia ini kecuali tiga orang: Nabi Ibrahim AS, SIti Sarah, dan Nabi Luth AS.

Siti Sarah juga pernah menemani Nabi Ibrahim AS ke Mesir. Di sanalah terjadi peristiwa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah,

“Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali tiga kali: Dua kali di antaranya berkenaan dengan Dzat Allah, yaitu firmanNya, ‘Sesungguhnya aku sakit.’[1]Dan firmanNya, ‘Sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya.’[2] Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, Dan pada suatu hari, ketika ia sedang bersama Sarah, tiba-tiba datang seorang penguasa zhalim. Dikatakan kepadanya, ‘Di sini ada seorang yang bersamanya, seorang wanita yang sangat cantik.Kirimkan orang kepadanya untuk menanyakan siapakah wanita itu sebenarnya.Ia bertanya, ‘Siapakah wanita ini?’ Ibrahim menjawab, ‘Ia adalah saudara perempuanku.’Lalu Ibrahim mendatangi Sarah seraya berkata, ‘Hai Sarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman selain diriku dan dirimu, dan orang ini menanyakan kepadaku tentang dirimu, maka kuberitahukan bahwa engkau adalah saudara perempuanku.Maka janganlah engkau berbohong kepadaku.’

Kemudian dikirim utusan kepada Sarah.Ketika Sarah menemui Ibrahim, Ibrahim langsung menariknya dengan kuat, lalu Ibrahim berkata, ‘Berdoalah kepada Allah untukku, aku tidak akan mencelakaimu.’Maka Sarah pun berdoa kepada Allah, lalu Ibrahim melepaskannya. Setelah itu ia menariknya lagi, dengan genggaman yang lebih kuat seraya berkata, ‘Berdoalah kepada Allah untukku, dan aku tidak akan mencelakaimu.’ Sarah pun berdoa, lalu Ibrahim melepaskannya.

Kemudian penguasa itu memanggil sebagian pengawalnya dan mengatakan, ‘Kalian tidak membawa manusia kepadaku, tetapi membawa setan.Jadikanlah ia (Sarah) itu sebagai budak Hajar.’

Selanjutnya Sarah mendatangi Ibrahim ketika sedang shalat.Lalu Ibrahim memberikan isyarat dengan tangannya, ‘bagaimana kabarnya?’Sarah menjawab, ‘Allah telah menolak tipu daya orang-orang kafir, dan aku bertugas mengabdi kepada Hajar.’

Siti Sarah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim AS karena ketaatan Siti Sarah pada agama, kedekatannya, serta kecantikannya.

Dari Mesir Siti Sarah menemani suaminya ke negeri Tayamun, tempat yang pernah ditinggali oleh Nabi Ibrahim AS sebelumnya.Bersamanya berbagai macam binatang ternak, budak, dan harta benda yang melimpah dengan ditemani oleh Siti Hajar.

Setelah lahirnya Ismail dari Siti Hajar, Siti Sarah belum juga dikaruniai anak.Akan tetapi, akhirnya Allah memberinya anak (Ishaq) yang beritanya langsung disampaikan oleh para malaikat sebagaimana disebutkan dalam Surat Hud ayat 69-74 dan Adz-Dzariyat ayat 24-30.Ishaq lahir setelah tiga tahun lahirnya Ismail.

Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: “Salaman” (Selamat). Ibrahim menjawab: “Salamun” (Selamatlah), maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: “Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Lut.”Dan istrinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir putranya) Yakub.Istrinya berkata: “Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh.Para malaikat itu berkata: “Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.”Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) Kami tentang kaum Lut. (QS. 11:69-74)

Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan?(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: “Salaaman”, Ibrahim menjawab: “Salaamun” (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal.Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar),lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: “Silakan kamu makan”.(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: “Janganlah kamu takut,” dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: “(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul”.Mereka berkata: “Demikianlah Tuhanmu memfirmankan”. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (QS. 51:24-30)

Siti Sarah meninggal dunia lebih awal dari Nabi Ibrahim AS di Habrawan yang terletak di negeri Kan’an dalam usia 127 tahun. Nabi Ibrahim AS merasa bersedih atas meninggalnya Siti Sarah, dan bahkan sempat menangis karenanya. Kemudian ia membeli sebidang tanah kepada Afrun bin Shakhr dan dikebumikan di tanah tersebut.

 

SITI HAJAR

 

Sebagaimana telah disebutkan di kisah Siti Sarah, Siti Hajar berasal Qibhti (Mesir).Ia adalah istri kedua Nabi Ibrahim AS. Istri Nabi Ibrahim AS sendiri ada empat orang; yang ketiga adalah Qanthura binti Yaqthan dan Hajun binti Amin.

Pernikahannya dengan Nabi Ibrahim AS setelah Siti Sarah mengijinkannya.Ijin itu dikemukakan setelah mereka menetap di Baitul Maqdis selama 20 tahun.Siti Sarah berkata, “Sesungguhnya Tuhan telah mengharamkan bagiku anak, maka menikahlah dengan ibuku ini, mudah-mudahan darinya Allah mengaruniakan anak untukku.”

Ketika hamil, Siti Hajar merasa lebih dari Siti Sarah sehingga Sarah cemburu dan melaporkan hal itu kepada Nabi Ibrahim.Maka beliau berkata, “Lakukan apa saja yang engkau kehendaki kepadanya.”

Maka Hajar pun takut dan melarikan diri hingga akhirnya singgah di sebuah sumber air. Salah satu malaikat berkata kepadanya, “Janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan anak yang engkau kandung ini seorang yang baik.” Setelah itu malaikat itu menyuruhnya kembali sembari memberitahukan bahwa anak yang akan dilahirkannya itu berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Ismail. Maka Hajar pun bersyukur kapada Allah SWT atas karunia yang telah Dia berikan kepadanya.

Kehamilan Siti Hajar membuat Siti Sarah tergoncang. Itulah kenapa Siti Hajar kemudian mengenakan stagen untuk menutupi kehamilannya demi menjaga perasaan Siti Sarah. Rasulullah SAW bersabda,

 

أَوَّلَمَااتَّخَذَالنِّسَاءُالْمِنْطَقَمِنْقِبَلِأُمِّإِسْمَاعِيلَاتَّخَذَتْمِنْطَقًالَتُعَفِّيَأَثَرَهَاعَلَىسَارَةَ

“Wanita pertama yang mengenakan stagen adalah Ummu Ismail (Siti Hajar). Dia mengenakan stagen untuk menutupi kehamilannya di hadapan Siti Sarah” (HR Bukhari)

 

Setelah melahirkan Ismail maka kecemburuan Sarah semakin besar.Kemudian Sarah meminta agar Ibrahim menyuruh Hajar pergi sehingga wajahnya tidak terlihat olehnya.Maka Ibrahim membawanya pergi bersama anaknya, Ismail. Dengan keduanya itu Ibrahim melintasi berbagai tempat sehingga akhirnya meletakkan keduanya di tempat yang sekarang di sebut kota Mekkah.

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. (Ibrahim: 37)

 

Ditinggal di tempat gersang dan sepi seperti itu tentu hal yang aneh.Semula Siti Hajar terus mendesak Nabi Ibrahim dengan pertanyaan yang bernada gugatan:

يَاإِبْرَاهِيمُأَيْنَتَذْهَبُوَتَتْرُكُنَابِهَذَاالْوَادِيالَّذِيلَيْسَفِيهِإِنْسٌوَلَاشَيْءٌ

“Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi, sedangkan kami engkau tinggalkan di lembah ini, yang tiada manusia dan apapun jua?”(HR Bukhari)

 

Siti Hajar mengulangi pertanyaan itu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban dari Nabi Ibrahim as. Tapi ma’rifahnya kepada Allah membuatnya menanyakan hal lain:

أَاللَّهُالَّذِيأَمَرَكَبِهَذَاقَالَنَعَمْقَالَتْإِذَنْلَايُضَيِّعُنَا

“Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu?”Ibrahim menjawab, “Ya.” Siti Hajar berkata, “Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami” (HR Bukhari)

 

Lihatlah apa yang Siti Hajar katakan saat mengetahui bahwa perlakuan suaminya adalah perintah Allah: إِذَنْلَايُضَيِّعُنَا“Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami”

 

Dalam hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Siti Hajar berkata:

يَاإِبْرَاهِيمُإِلَىمَنْتَتْرُكُنَاقَالَإِلَىاللَّهِقَالَتْرَضِيتُبِاللَّهِ

“Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami?” Nabi Ibrahim menjawab, “Kepada Allah.”Siti Hajar berkata, “Aku ridha kepada Allah”.(HR Bukhari)

 

Sebuah sikap ridha yang luar biasa terhadap ketentuan Allah.Sikap ridha Siti Hajar juga terlihat ketika putranya semata wayang, Ismail, harus disembelih karena itu merupakan perintah Allah. Padahal kita tahu bagaimana perjuangan beliau menyelamatkan Ismail dari kelaparan kemudian membesarkannya sendirian, tanpa bantuan dari sang suami, Nabi Ibrahim as.

 

Jika kita memiliki sikap ini, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Rasulullah SAW bersabda,

مَامِنْمُسْلِمٍأَوْإِنْسَانٍأَوْعَبْدٍيَقُولُحِينَيُمْسِيوَحِينَيُصْبِحُرَضِيتُبِاللَّهِرَبًّاوَبِالْإِسْلَامِدِينًاوَبِمُحَمَّدٍنَبِيًّاإِلَّاكَانَحَقًّاعَلَىاللَّهِأَنْيُرْضِيَهُيَوْمَالْقِيَامَةِ

“Tidak ada seorang Muslim atau manusia atau hamba yang berkata ketika petang dan pagi, ‘Aku ridha Allah robbku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku’, kecuali Allah pasti ridha kepadanya pada hari kiamat” (HR Ibnu Majah)

 

IBUNDA NABI MUSA AS

Bani Israil hidup dalam penindasan Fir’aun. Dalam kondisi demikian, mereka meyakini bahwa akan lahir seorang pemuda yang akan menghancurkan Mesir dengan tangannya.

Abu Shalih dan Abu Malik, Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas’ud, dan beberapa sahabat mengatakan bahwa Fir’aun pernah bermimpi seolah-olah ia menyaksikan api berkobar dari arah Baitul Maqdis sehingga membakar rumah-rumah bangsa Mesir dan seluruh masyarakat Qibthi, tetapi api tersebut tidak mencelakai Bani Israil. Setelah bangun tidur, hal itu membuatnya sangat takut. Kemudian ia mengumpulkan dukun, para normal, dan tukang sihir, untuk menanyakan ta’bir mimpi tersebut. Maka mereka menjawab, “Anak laki-laki itu akan dilahirkan dari mereka, dan sebab kehancuran bangsa Mesir berada di tangan anak laki-laki tersebut.” Karena itu, ia menyuruh membunuh semua anak laki-laki dan membiarkan hidup semua anak perempuan.

Masyarakat QIbthi pernah mengadu kepada Fir’aun mengenai minimnya jumlah orang-orang Bani Israil akibat pembantaian dan pembinasaan anak laki-laki mereka. Akhirnya kebijakan Fir’aun berubah: Setahun membunuh dan setahun membiarkannya. Musa lahir pada tahun pembunuhan, sedangkan Harun lahir pada tahun dibiarkannya lahir anak laki-laki.

Hal itulah yang membuat takut Ibunda Musa saat Musa lahir. Tapi Allah SWT memberinya ilham,

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; “Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.Dan berkatalah istri Firaun: “(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak”, sedang mereka tiada menyadari.Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah).Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: “Ikutilah dia” Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya,dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui (nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: “Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlulbait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?” Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (QS. 28:7-13)

 

SITI ASIYAH

Ketika Musa yang masih bayi dihanyutkan ke sungai, maka akhirnya melewati tempat tinggal Fir’aun.Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka (QS. 28:8). Para budak perempuan telah memungut Musa AS dari sungai yang dihanyutkan dalam peti tertutup. Namun mereka tidak berani membukanya sehingga mereka meletakkannya di hadapan isteri Fir’aun yang bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Rayyan bin Al-Walid. Ia berasal dari Bani Israil.

Setelah Asiyah membuka penutup peti tersebut dan menyingkap tabirnya, maka ia melihat wajahnya cerah bersinar dengan cahaya kenabian dan keagungan. Pada saat melihatnya itu, ia sangat menyukai dan mencintainya sehingga pada saat datang Fir’aun bertanya, “Siapa anak ini?” Dan Fir’aun sempat menyuruh untuk menyembelih anak tersebut.Maka Asiyah memintanya agar tidak membunuhnya seraya berkata, “(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu.Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak” (QS. 28:9).Maka Fir’aun berkata kepadanya, “Menurutmu itu memang benar, tetapi bagiku itu sama sekali tidak benar.”

Karena keimanan Siti Asiyah yang kuat, maka ia memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, “Pemuka kaum wanita penghuni surge adalah Maryam binti Imran, lalu Fatimah binti Muhammad, lalu Khadijah binti Khuwailid, dan kemudian Asiyah istri Fir’aun.” (HR. Al-Hafizh Abu Qasim dan Abu Hatim Ar-Razi)

“Banyak dari kaum laki-laki yang sempurna, dan tidak yang sempurna dari kaum wanita kecuali Asiyah istri Fir’aun, Maryam binti Imran, dan keutamaan Asiyah atas wanita-wanita lainnya adalah seperti keutamaan bubur atas suluruh makanan lainnya.” (HR. Bukhari-Muslim)

Keduanya adalah orang yang diserahi untuk memelihara dan membesarkan Nabi ketika masih kecil.Asiyah memelihara Musa AS, sedangkan Maryam memelihara Isa AS.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: “Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang lalim” (QS. 66:11)

Kelak di surga, Asiyah akan menjadi istri Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadits,

“Sesungguhnya Allah akan menikahkan diriku di surga kelak dengan Maryam binti Imran, istri Fir’aun, Asiyah, dan saudara perempuan Musa.” (HR. Thabrani). Diriwayat lain disebutkan bahwa nama saudara perempuan Musa AS adalah Kultsum.

Rasulullah SAW pernah masuk menemui Khadijah ketika sedang sakit yang menyebabkan kematiannya. Beliau bersabda, “Wahai Khadijah, jika kamu bertemu dengan wanita-wanita yang menjadi madumu kelak, sampaikan kepada mereka salam dariku.” Khadijah bertanya, “Ya Rasulullah, apakah engkau pernah menikah sebelumku?”Beliau menjawab, “Tidak, tetapi Allah telah menikahkan aku dengan Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, dan Kultsum saudara perempuan Musa.” (HR. Ibnu Asakir)

 

SITI MARYAM

Kisah Siti Maryam adalah kisah seorang wanita mulia yang menjaga kehormatannya. Allah SWT berfirman,

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya; dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. (QS. 66:12)

Al-Qur’an cukup banyak menceritakan kisahnya karena berkaitan dengan putranya, Isa bin Maryam AS, nabi yang termasuk ulul azmi.Ceritanya juga runut sehingga kita mencukupkan seperti yang ada di dalam Al-Qur’an.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing),(sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (keturunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Ingatlah), ketika istri Imran berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitulmakdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku.Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk.”Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. (QS. 3:33-37). Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh.”Maryam berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun.” Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah dia. (QS. 3:42-47)

Dalam surat Maryam diceritakan,

Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Qur’an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur,maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa”.Ia (Jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”.Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!”Jibril berkata: “Demikianlah. Tuhanmu berfirman: “Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.”Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata: “Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan”.Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: “Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang Manusia pun pada hari ini”.Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina”,maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: “Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?”Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi.dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”. (QS. 19:16-33)

Sebagaimana disebutkan dalam kisah Asiyah, maka Maryam binti Imran kelak akan menjadi istri Rasulullah SAW di surga.

[1] QS. 37:89

[2] QS. 21:63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *